Centrum wiedzy

BHP przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym

9 stycznia br. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym Dz.U.2018.47 zastępujące rozporządzenie Dz.U.2002.70.650.

Opublikowane w rozporządzeniu zmiany dotyczą:

  • wprowadzenia pojęcia organizatora prac - zgodnie z §2 organizatorem prac jest pracodawca lub przedsiębiorca niebędący pracodawcą organizujący pracę wykonywaną przez osobę fizyczną na innej podstawie niż stosunek pracy albo prowadzącą na własny rachunek działalność gospodarczą powierzający obsługę wózka operatorowi. 
  • wymogów kwalifikacyjnych - od 10.08., przy uwzględnieniu okresów przejściowych podanych w §18, obsługa wózków podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia będzie możliwa po uzyskaniu zaświadczenia kwalifikacyjnego z UDT. 
  • wprowadzenia obowiązku pisemnego polecenia - prace wykonywane przy użyciu wózka jezdniowego operator wózka wykonuje na podstawie pisemnego polecenia otrzymanego od organizatora pracy.
  • wprowadzenia obowiązku opracowania przez organizatora prac instrukcji bezpieczeństwa prac transportowych.

Okres w jakim należy uzyskać właściwe zaświadczenie UDT, wynikający z § 18 stanowi, że imienne zezwolenia, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. poz. 650 oraz z 2003 r. poz. 603) jest uzależniony od daty jego wystawienia, tj.: 

  • wystawione do dnia 31 grudnia 2004 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2019 r.;
  • wystawione do dnia 31 grudnia 2014 r. zachowują ważność nie dłużej niż do 31 grudnia 2020 r.;
  • wystawione od dnia 1 stycznia 2015 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2021 r.

BeHaPe s.c. - Doradztwo i szkolenia BHP Szczecin
tel. +48 501 794 000 tel. kom. +48 609 669 086 fax +48 91 88 08 340
e-mail biuro*!*behape.szczecin.pl skype: behape.szczecin

stronę wykonało: avangardo.pl

Niniejsza strona używa plików Cookies i innych technologii. Korzystając dalej z serwisu, wyrażasz zgodę na politykę Prywatności i plików Cookies.