Centrum wiedzy

Nowa definicja pojęcia pracownika młodocianego – zmiany w Kodeksie pracy obowiązujące od dnia 1 września br.

 

Z dniem 1 września 2018 r. wejdą w życie – po upływie blisko dzisięcioletniego vacatio legis – zmiany w Kodeksie pracy (k.p.) dotyczące definicji pojęcia „młodociany”.

Zapisy kodeksowe obowiązujące do dnia 31 sierpnia br. stanowią, iż młodocianym w rozumieniu k.p. jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat. Z dniem 1 września 2018 r. nastąpi istotna zmiana w tym zakresie, polegająca na obniżeniu dolnej granicy wiekowej w definicji wyrażenia „młodociany”. Oznacza to, że począwszy od dnia 1 września br. młodocianym w rozumieniu k.p. jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat (art. 190 par. 1 k.p. w nowym brzmieniu). Konsekwencją powyższej zmiany jest korekta legislacyjna w art. 190 par. 2 k.p., który określa zakaz zatrudniania osób niespełniających kryteriów minimalnego wieku. Zgodnie zatem z przywołanym przepisem zabronione jest zatrudnianie osoby, która nie ukończyła 15 lat.

W związku z obniżeniem wieku w definicji kodeksowej młodocianego dokonano zmian o charakterze aktualizacyjnym w art. 191 par. 5 pkt 3 i 4 k.p. Przepis ten jest upoważnieniem ustawowym dla MRPIPS do określenia, w porozumieniu z MEN, w drodze rozporządzenia przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne:

  • zatrudnienie osób niemających 15 lat, które ukończyły ośmioletnią szkołę podstawową,
  • zatrudnienie osób niemajacych 15 lat, które nie ukończyły ośmioletniej szkoły podstawowej.

Przedstawione powyżej zmiany w k.p. wynikają z ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z późn. zm.).

 

BeHaPe s.c. - Doradztwo i szkolenia BHP Szczecin
tel. +48 501 794 000 tel. kom. +48 609 669 086 fax +48 91 88 08 340
e-mail biuro*!*behape.szczecin.pl skype: behape.szczecin

stronę wykonało: avangardo.pl

Niniejsza strona używa plików Cookies i innych technologii. Korzystając dalej z serwisu, wyrażasz zgodę na politykę Prywatności i plików Cookies.