Centrum wiedzy

Czy pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia mają obowiązek odbyć szkolenia okresowe?

Jeżeli z umowy wynika, że zleceniobiorca jest związany stałym miejscem wykonywania czynności faktycznej albo prawnej, obowiązek zapewniania przestrzegania w takim miejscu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy ciąży na pracodawcy lub osobach organizujących pracę. Zleceniobiorca jest zobligowany legitymować się wymaganym szkoleniem w dziedzinie bhp, jeżeli pracodawca/podmiot organizujący pracę nałożą na zleceniobiorcę taki obowiązek.

Kwestią otwartą jest, kto ma być organizatorem szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i kto ponosi koszty takiego szkolenia. Przepisy Kodeksu cywilnego umożliwiają stronom umowy cywilnoprawnej dowolne kształtowanie jej warunków. Nie ma przeszkód, aby w ramach negocjacji zawrzeć w umowie klauzulę określającą, który z kontrahentów jest zobligowany odpowiednio do organizacji szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz do pokrycia kosztów odbycia wymaganego szkolenia.

W umowie powinny znaleźć się postanowienia umożliwiające zleceniodawcy skuteczne wyegzekwowanie obowiązków z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy ciążących na zleceniobiorcy. Stanowczość zleceniodawcy w egzekwowaniu przyjętych przez zleceniobiorcę obowiązków może uchronić go - w przypadku zaistnienia wypadku - przed zarzutem zawinionego przyczynienia się do wypadku, co może rodzić odpowiedzialność odszkodowawczą z art. 415 Kodeksu cywilnego.

BeHaPe s.c. - Doradztwo i szkolenia BHP Szczecin
tel. +48 501 794 000 tel. kom. +48 609 669 086 fax +48 91 88 08 340
e-mail biuro*!*behape.szczecin.pl skype: behape.szczecin

stronę wykonało: avangardo.pl

Niniejsza strona używa plików Cookies i innych technologii. Korzystając dalej z serwisu, wyrażasz zgodę na politykę Prywatności i plików Cookies.