Oferta

Skorzystaj z oferty szkoleń online już dziś!

Szkolenie dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, organizowane w formie samokształcenia kierowanego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie obowiązkowych szkoleń BHP (Dz. U. z 2004 r., Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).

Szkolenie kierowane jest do pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami, a także innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych).

Szkolenie okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 5 lat, przy czym pierwsze szkolenie okresowe osoby te odbywają w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach.

Szkolenie dla pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby

Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, organizowane w formie samokształcenia kierowanego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie obowiązkowych szkoleń BHP (Dz. U. z 2004 r., Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).

Szkolenie kierowane jest do pracowników służby bhp, pracodawców wykonujących samodzielnie zadania służby bhp oraz innych osób, które wykonują zadania tej służby (np. specjaliści spoza zakładu pracy).
Szkolenie okresowe ww grup osób powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 5 lat, przy czym pierwsze szkolenie okresowe osoby te odbywają w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach.

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu: przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, analizy i oceny zagrożeń oraz metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami, organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Szkolenie dla pracowników inżynieryjno-technicznych

Szkolenie to jest przeznaczone dla pracowników, którzy zajmują się sprawami technicznymi w zakładzie (tworzą technikę lub ją organizują), a w szczególności dla:

 • projektantów,
 • konstruktorów,
 • technologów,
 • organizatorów produkcji.

Pracownicy inżynieryjno-techniczni, z racji wykonywanego zawodu i pełnionych w zakładzie pracy funkcji, mają duży wpływ na kształtowanie warunków pracy i to nie tylko w swoim macierzystym zakładzie, ale również tam, gdzie znajdują się efekty ich pracy (obiekty budowlane, wyposażenie techniczne stanowisk pracy, technologie, organizacje pracy).

Szkolenie pracowników inżynieryjno-technicznych powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 5 lat, z tym, że pierwsze szkolenie okresowe odbywa się do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach.

 

Szkolenie dla pracowników administracyjno-biurowych

Szkolenie adresowane jest do pracowników administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne, zatrudnionych np. w:

 • firmach produkcyjnych, handlowych, usługowych,
 • urzędach i instytucjach,
 • placówkach kulturalnych,

którzy w swojej codziennej pracy:

 • posługują się komputerem z monitorem ekranowym,
 • są zagrożeni napadem, rozbojem,
 • są lub mogą być narażeni na oddziaływanie czynników niebezpiecznych lub szkodliwych, np. z powodu konieczności okresowego przebywania w obiektach produkcyjnych lub innych miejscach, gdzie takie czynniki występują (np. budowa, gospodarstwo rolne).

Szkolenie osób zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych podlegających szkoleniu okresowemu powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 6 lat, z tym, że pierwsze szkolenie okresowe odbywa się do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach.


Szkolenie dla pracowników administracyjno-biurowych - nauczycieli

Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli szkół publicznych jak i prywatnych, gdzie obowiązuje Kodeks Pracy. Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności pracowników w szczególności z zakresu: oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa dzieci oraz współpracowników, kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bhp, postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

Szkolenie to jest przeznaczone również np. dla:

 • nauczycieli,
 • wychowawców,
 • pracowników jednostek naukowo-badawczych

Szkolenie osób zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych podlegających szkoleniu okresowemu powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 6 lat, z tym, że pierwsze szkolenie okresowe odbywa się do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach.

 

Szkolenie dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych

Szkolenie przeznaczone dla dyrektorów szkół publicznych jak i prywatnych, gdzie obowiązuje Kodeks Pracy. Zawiera wiadomości z zakresu nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy przez pracodawców, organizacji i metodyki szkolenia w zakresie BHP.

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiadomości i umiejętności, w szczególności w zakresie: identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń na terenie placówki, organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz nauki uczniów, zasady postępowania w sytuacjach kryzysowych.

Szkolenie okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 5 lat, przy czym pierwsze szkolenie okresowe osoby te odbywają w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach.

 

Szkolenie dla służby medycznej

Szkolenie adresowane jest do pracowników administracyjno-biurowych, zatrudnionych w placówkach służby zdrowia, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne.

Szkolenie to jest przeznaczone również np. dla:

 • lekarzy,
 • pielęgniarek,
 • personelu aptek

Szkolenie osób zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych podlegających szkoleniu okresowemu powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 6 lat, z tym, że pierwsze szkolenie okresowe odbywa się do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach.

 

Szkolenie dla przedstawicieli handlowych

Szkolenie adresowane jest do pracowników administracyjno-biurowych, których praca polega na przekonywaniu, sprzedawaniu i utrzymywaniu długotrwałej współpracy z odbiorcą, przy której wykonywaniu wymagana jest bardzo duża samodzielność, występuje narażenie na ogromny stres, a praca jest związana z częstymi wyjazdami i długotrwałym przebywaniem poza domem, a zatrudnionych np. w:

 • firmach produkcyjnych, handlowych, usługowych,
 • w działach marketingu itp.

którzy w swojej codziennej pracy:

 • posługują się komputerem z monitorem ekranowym,
 • są zagrożeni napadem, rozbojem,
 • są lub mogą być narażeni na oddziaływanie czynników uciążliwych lub szkodliwych (stres),
 • kierują pojazdami służbowymi, często na bardzo długich trasach

Szkolenie osób zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych podlegających szkoleniu okresowemu powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 6 lat, z tym, że pierwsze szkolenie okresowe odbywa się do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach.

 

Szkolenie w zakresie metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego

Celem szkolenia jest uzyskanie kwalifikacji do udzielania instruktażu wstępnego i stanowiskowego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy.

W związku z § 11.5 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860; zmiana Dz. U z 2005 r. Nr 116, poz. 972) instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

 

Szkolenia bhp w angielskiej wersji językowej:

HSW for the employer
HSW for engineers and technicians employees
HSW for the administrative employee

 

Zasady ogólne odbywania szkoleń e-learningowych

E-learning to wygodna i przejrzysta forma szkolenia okresowego BHP. Jest to indywidualny kurs internetowy odbywający się na specjalnie przystosowanej platformie szkoleniowej. Osoba przystępująca do takiego szkolenia uzyskuje dostęp do niego na 30 dni kalendarzowych, następnie realizuje program w dogodnym dla siebie miejscu i czasie. Do odbycia szkolenia wystarczy komputer z dostępem do Internetu!

Uczestnik szkolenia samodzielnie dokonuje zakupu szkolenia, opłacając je za pomocą systemu płatności Tpay, będącego agregatorem ogólnopolskim płatności online, by już po chwili mieć pełen dostęp do treści szkoleniowych, programu szkolenia, pytań kontrolnych. Szkolenie kończy się egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez uczestnika szkolenia wiedzy objętej programem szkolenia oraz umiejętności organizowania pracy zgodnie z przepisami BHP.

Szkolenia dla pracodawców, kierowników, pracowników inżynieryjnych oraz administracyjno-biurowych realizowane są także w angielskiej wersji językowej!

W razie potrzeby, zgodnie z obowiązującymi przepisami, uczestnikom szkolenia zapewniamy możliwość odbycia indywidualnych konsultacji drogą korespondencji pocztą e-mail, poprzez komunikator Skype, bądź telefonicznych.

Po ukończeniu szkolenia i otrzymaniu minimum 60% punktacji podczas egzaminu sprawdzającego, uczestnikowi wydawane jest zaświadczenie o ukończenia szkolenia w dziedzinie BHP, identyczne jak w przypadku szkolenia stacjonarnego, ważne w całym kraju, honorowane przez Państwową Inspekcję Pracy i inne organy nadzoru państwowego nad warunkami pracy.

Dlaczego chcemy zachęcić Ciebie do korzystania ze szkoleń e-learning

 • wymierne korzyści finansowe: brak kosztów dojazdów, wynajęcia sali, sprzętu czy kosztów związanych z noclegami i cateringiem
 • łatwy dostęp - wystarczy komputer wyposażony w dostęp do Internetu, aby można było w dowolnym czasie i miejscu przystąpić do nauki
 • intuicyjna obsługa przypomina obsługę powszechnych programów i stron internetowych - platforma wyposażona jest w szereg instrukcji, pomocnych przy określonych czynnościach
 • wygoda i oszczędność czasu uczestników poprzez elastyczne dostosowanie czasu nauki
 • atrakcyjna forma przekazu wiedzy - zastosowanie różnorodnych środków przekazu i sprawdzania wiedzy, dynamiczne nauczanie poprzez nagrania video czy animacje
 • dowolna ilość uczestników - możliwość przeprowadzenia kursów dla uczestników indywidualnych, małych lub licznych grup
 • wysoki poziom nauczania bez względu na ilość uczestników
 • możliwość wyboru różnorodnych form płatności

Skorzystaj z oferty szkoleń online już dziś!

Chcesz dowiedzieć się więcej o stosowanych przez nas metodach, w tym e-learningu? Skontaktuj się z nami

BeHaPe s.c. - Doradztwo i szkolenia BHP Szczecin
tel. +48 501 794 000 tel. kom. +48 609 669 086 fax +48 91 88 08 340
e-mail biuro*!*behape.szczecin.pl skype: behape.szczecin

stronę wykonało: avangardo.pl

Niniejsza strona używa plików Cookies i innych technologii. Korzystając dalej z serwisu, wyrażasz zgodę na politykę Prywatności i plików Cookies.